Urządzenia elektryczne i elektroniczne/informacje dla gospodarstw domowych

Urządzenia elektryczne i elektroniczne / informacje dla prywatnych gospodarstw domowych

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera szereg wymagań dotyczących postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

1. Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który stał się odpadem, określa się jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Właściciele ZSEE muszą zbierać go oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. ZSEE nie utylizuje się wraz z odpadami z gospodarstw domowych, ale w ramach specjalnych systemów odbioru i zwrotu.


2. Baterie, akumulatory i lampy
Właściciele ZSEE muszą przekazać go w stanie kompletnym. Właściciele ZSEE muszą jednak przed przekazaniem odpadów do punktu zbiórki oddzielić od ZSEE zużyte baterie i akumulatory, które nie wchodzą w skład ZSEE, a także lampy, które można wyjąć, nie niszcząc ich.

3. Sposoby zwrotu ZSEE
Właściciele ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych mogą go bezpłatnie oddać w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów komunalnych lub w punktach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE.

4. Informacja o ochronie prywatności
ZSEE często zawiera poufne dane osobowe. Dotyczy to w szczególności urządzeń technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, takich jak komputery i smartfony. We własnym interesie należy pamiętać, że każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych z ZSEE przed jego utylizacją.


5. Potencjalny wpływ na środowisko

ZSEE zawiera substancje, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie, jeśli jego zbieranie, przekazywanie, ponowne użycie lub odzysk materiałów nie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6. Rola użytkownika w przetwarzaniu odpadów ZSEE

Wypełniając te obowiązki, a w szczególności wypełniając obowiązek selektywnej zbiórki ZSEE zamiast wyrzucania go razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi oraz przekazywania go w punktach zbiórki, użytkownik końcowy przyczynia się do ponownego użycia i odzysku materiałów wchodzących w skład ZSEE.

 

7. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci

Przekreślony kosz na śmieci, który jest zwykle umieszczany na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oznacza, że dane urządzenie po zakończeniu cyklu eksploatacji musi być poddawane utylizacji oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

                                                                                                                             

  

Regulacje prawne

Newsletter

Zapisz się do Newsletter

Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE