Ogólne warunki handlowe

KiK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21a, 53-671 Wrocław

Spis treści

1. Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy
4. Informacje o wymianie towaru w sklepie KiK lub zwrocie towaru zakupionego na www.kik.pl
5. Kodeks postępowania
6. Dostawa, koszty i informacje dotyczące wysyłki, uszkodzenia w transporcie
7. Ceny i płatności
8. Gwarancja
9. Zastrzeżenie prawa własności towaru
10. Przechowywanie tekstu umowy
11. Język umowy
12. Klauzula salwatoryjna
13. Informacje dotyczące ustawy o bateriach
14. Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych, akumulatorów, baterii i lamp energooszczędnych
15. Zawiadomienie dotyczące internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich
16. Powiadomienie zgodnie z ustawą o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w sprawach konsumenckich

 

1. Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez KiK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21a, 53-671 Wrocław (zwaną dalej "KiK") ze swoimi kontrahentami (zwanymi dalej również "klientami") za pośrednictwem prowadzonego przez nią sklepu internetowego pod adresem www.kik.pl (zwanego dalej "sklepem internetowym").
Niniejsze OWH mają zastosowanie w zasadzie do każdego Klienta, tj. do Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami, chyba że poszczególne postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych z konsumentami lub przedsiębiorcami, a niniejsze OWH wyraźnie stanowią inaczej.
Konsumentem w rozumieniu artykułu 22(1) Kodeksu cywilnego jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej (zwany dalej „konsumentem”).
Za przedsiębiorcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak i Prawa przedsiębioców należy uważać każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową. Spółka jawna to spółka osobowa posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań (zwana dalej „przedsiębiorcą”).

 

2. Zawarcie umowy

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie z KiK w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
Z biurem obsługi klienta KiK można się skontaktować w przypadku pytań, skarg i zażaleń od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-16:00 oraz w piątek w godzinach 7:30 - 14: 30, dzwoniąc pod numer  +48 66 81 81 981.
Artykuły prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia. Po wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak adres rozliczeniowy i adres dostawy, w tym adres e-mail oraz szczegóły dotyczące płatności, użytkownik otrzymuje najpierw zestawienie, w którym ponownie wyświetla wszystkie wprowadzone przez siebie dane, sposoby wysyłki, sposób płatności oraz zamawiane produkty i jest proszony o ich sprawdzenie i w razie potrzeby skorygowanie. Klikając na przycisk zamówienia "Kup teraz", użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy na dostawę towarów znajdujących się w koszyku. Wszystkie oferty KiK są ważne "do wyczerpania zapasów", chyba że przy produktach podano inaczej.
W przypadku metod płatności przedpłata, BLIK, Pay Pal i przelew 24 obowiązują zróżnicowane zasady. Po wyborze artykułów prezentowanych w sklepie  do zamówienia, umowa zostaje zawarta poprzez polecenie jednemu z wyżej wymienionych dostawców usług płatniczych, zapłaty ceny towaru na rzecz KiK, które nastęupuje po kliknięciu przycisku zamówienia z napisem „KUP TERAZ”.

Niezależnie od tego, niezwłocznie po wysłaniu zamówienia klient otrzymuje bpocztą elektroniczną kolejne potwierdzenie. Prosimy o przechowywanie tego dokumentu w bezpiecznym miejscu. Ponadto w każdej chwili możena sprawdzić szczegóły swojego zamówienia na swoim koncie klienta lub za pomocą funkcji "Sprawdź status zamówienia". Do złożenia zamówienia w sklepie wymagany jest wiek co najmniej 16 lat.

 

3. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest każda osoba, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością gospodarczą ani z jej niezależną działalnością zawodową.

 

Uwagi szczególne

W przypadku finansowania tej umowy za pomocą pożyczki i późniejszego jej wypowiedzenia, przestaje nas wiązać również umowa pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy stanowią całość gospodarczą. Należy to założyć zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa kredytodawcą lub gdy Państwa kredytodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie odstąpienia od umowy lub zwrotu towarów pożyczka została nam już naliczona, pożyczkodawca wstępuje w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Państwa w zakresie skutków prawnych odstąpienia od umowy lub zwrotu towarów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walutowych lub pochodnych).

Jeśli chcą Państwo w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystajcie z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąpcie od umowy pożyczki, jeśli również w tym zakresie przysługuje Pańśtwu prawo do odstąpienia od umowy.


Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów: 

- Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć.
- Umowy o dostawę towarów, jeśli po dostawie zostały one nierozerwalnie połączone z innymi towarami ze względu na ich charakter.
- Umowy o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu. 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy można użyć poniższego formularza:

— KiK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21a, 53-671 Wrocław, Tel.: +48 66 81 81 981, E-Mail: info@kik.pl
— Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
— Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
— Nazwa konsumenta(ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

4. informacje o wymianie przedmiotów w sklepie KiK lub zwrocie przedmiotów zakupionych na stronie www.kik.pl.

Jako konsument mają Państwo możliwość zwrotu towarów zakupionych w sklepie internetowym za pośrednictwem poczty lub w wybranym przez siebie sklepie KiK. Wyłączone są z tego artykuły zakupione z dostawą do sklepu. Dostarczone produkty w ramach usługi Zamów & Odbierz (dostawa do sklepu) można zwrócić tylko w wybranym przez siebie sklepie. W takim przypadku nie jest możliwa wysyłka zwrotna.Pomoc w zakresie zwrotu towarów zakupionych w sklepie internetowym można znaleźć na stronie: www.kik.pl.

 

5. Kodeks postępowania

Nasz sklep internetowy posiada znaki jakości "Trusted Shops" i "EHI Geprüfter Online-Shop". Aby móc otrzymać te znaki jakości, jesteśmy regularnie sprawdzani przez Trusted Shops GmbH i EHI Retail Institute GmbH pod kątem spełniania kryteriów kodeksów postępowania Trusted Shops i EHI. Z kodeksami postępowania można zapoznać się pod następującymi adresami:

 

6. Dostawa, koszty i informacje dotyczące wysyłki, uszkodzenia w transporcie

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa będzie realizowana wyłącznie na adres dostawy lub do sklepu KiK podany przez Użytkownika. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt Klienta zgodnie z kosztami wysyłki podanymi kadorazowo. Informacje o terminie dostawy są niewiążące, chyba że KiK wyraźnie podał wiążący termin dostawy. Jeżeli jako terminy podano dni robocze, oznacza to wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w naszej siedzibie. Maksymalny czas dostawy wynosi 10 dni w przypadku przesyłek standardowych DHL, przesyłek wielkogabarytowych DHL oraz dostawy do oddziału.

Niestety, dostawa poza granice Polski nie jest możliwa. Towary dla klientów nie mieszkających w Polsce mogą być dostarczane wyłącznie do sklepu KiK znajdującego się w Polsce. Ceny nie obejmują wszelkich ceł, opłat celnych, podatków od sprzedaży importowej i/lub innych opłat i kosztów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową odprawę celną produktów i wynikające z niej koszty.
Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami , należy jak najszybciej zgłosić takie wady firmie kurierskiej i niezwłocznie skontaktować się z nami. Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie ma wpływu na roszczenia prawne użytkownika i ich realizację, w szczególności na prawa z tytułu rękojmi. Pomożesz nam jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia zakupionych produktów przechodzi na Ciebie dopiero wtedy, gdy otrzymałeś przedmiot od KiK lub jego pośredników (spedytor, firma transportowa itp. ).
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH, ryzyko przechodzi na Ciebie z chwilą przekazania przez KiK przedmiotu zakupu spedytorowi, przewoźnikowi, firmie transportowej lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki. Jest to równoznaczne z przekazaniem, jeśli użytkownik nie wywiązuje się z obowiązku odbioru. Opóźnienie w odbiorze ma miejsce, gdy użytkownik odmówi przyjęcia przesyłki we właściwym terminie lub odmówi całkowicie jej przyjęcia.

 

7. Ceny i płatności

Ceny podane w sklepie internetowym zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty dostawy w każdym przypadku są podawane oddzielnie w podglądzie zamówienia.
Zapłata ceny zakupu, jak również kosztów wysyłki, jest każdorazowo wymagalna wraz z zawarciem umowy.
KiK rozpoznaje metody płatności wyświetlane w sklepie internetowym. W tym zakresie można wybrać między przedpłatą, Paypal, przelewem 24 oraz BLIK-iem. Konto Paypal lub rachunek bankowy zostaną obciążone tytułem zaliczki po zrealizowaniu zamówienia.


W szczegółach:

a) Przedpłata
Kwota faktury, zawierająca numer zamówienia i numer klienta, musi zostać zapłacona w całości w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia (w przelewie w polu "tytułem" należy podać w/w dane. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli w ciągu 8 dni od wysłania potwierdzenia zamówienia nie jesteśmy w stanie ustalić, czy płatność została uregulowana lub jeśli płatność nie została wpłacona w całości. Jeżeli skorzystamy z prawa odstąpienia od umowy, nie zostanie wysłany już zamówiony towar, nawet jeśli żądana kwota zostanie przesłana.

b) Paypal
Kwotę faktury opłaca się za pośrednictwem serwisu internetowego Paypal. Należy być tam zarejestrowanym lub najpierw się zarejestrować, podać swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcje dotyczące płatności (wyjątek: dostęp dla gości). Dalsze instrukcje zostaną przesłane w trakcie procesu zamawiania.

c) Przelewy 24
Natychmiastowy transfer pieniędzy od klienta do sprzedawcy, bez sesji międzybankowych. Kupujący loguje się do swojej bankowości internetowej, ale nie musi wprowadzać danych przelewu – formularz jest wypełniany automatycznie,  dzięki czemu transakcja przebiega płynnie, a sprzedawca natychmiast rejestruje płatność.

d) BLIK
Szybka płatność za pomocą jednorazowego kodu wygenerowanego w aplikacji bankowości mobilnej. BLIK jest dostępny w różnych aplikacjach bankowych, z których klienci korzystają na co dzień. Klient wybiera BLIK na stronie sklepu i generuje kod BLIK w swojej aplikacji bankowości mobilnej. Kod wygenerowany w aplikacji należy wprowadzić na stronie do zapłaty lub bezpośrednio w sklepie (w zależności od opcji integracji). Płatność musi zostać potwierdzona jedynie poprzez wpisanie kodu PIN w aplikacji bankowości mobilnej.


8. Gwarancja

Prawa gwarancyjne podlegają ogólnym przepisom Polskiego Kodeksu Cywilnego, o ile poniżej nie określono inaczej:
Okres przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji wynosi 2 lata dla klientów będących konsumentami i 1 rok dla klientów będących przedsiębiorcami.Skrócenie ustawowych terminów przedawnienia nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała ani do roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i/lub na których wypełnieniu klient może regularnie polegać (tzw. zobowiązania kardynalne). Skrócenie ustawowych terminów przedawnienia nie dotyczy również roszczeń odszkodowawczych, których podstawą jest umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenie obowiązków przez KiK, jej przedstawicieli prawnych lub osoby działające w jej imieniu. Artykuł 556 Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o odpowiedzialności za produktpozostają nienaruszone przez niniejsze rozporządzenie.

9. Zastrzeżenie tytułu prawnego 

Towary pozostają naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

10. Zapisywanie tekstu umowy

Umowa nie zostaje zawarta w formie pisemnej, ale wysyłane zostaje pocztą elektroniczną do klienta potwierdzenie zawarcia umowy na odległość wraz z danymi dotyczącymi zamówienia i OWH.

11. Język umowy

Językiem, w którym można zawrzeć umowę, jest język polski.

12. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH okażą się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień lub umowy jako takiej, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.

13. Uwaga zgodnie z prawem o bateriach i akumulatorach

Ponieważ w naszych przesyłkach mogą znajdować się baterie i akumulatory, zgodnie z ustawą o bateriach jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o następujących kwestiach: Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych; użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Zużyte baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu użytkownika, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Baterie zawierają jednak również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan czy nikiel, i mogą być poddawane recyklingowi. Po zużyciu baterii można je zwrócić do nas lub oddać bezpłatnie w najbliższej okolicy (np. w punktach sprzedaży detalicznej, miejskich punktach zbiórki lub w naszym magazynie wysyłkowym). Zwrot baterii do punktów sprzedaży jest ograniczony do zwyczajowych ilości dla użytkowników końcowych oraz do tych zużytych baterii, które dystrybutor posiada lub posiadał w swoim asortymencie jako nowe baterie.

Symbol z przekreślonym koszem na śmieci oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Pod tym symbolem znajdują się również następujące symbole o następującym znaczeniu:

  • Pb: zawiera więcej niż 0,004 procent ołowiu.
  • Cd: zawiera więcej niż 0,002 procent kadmu.
  • Hg: zawiera więcej niż 0,0005 procent rtęci.

Po zużyciu baterii można je bezpłatnie zwrócić na adres: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Zagórska 189, 42-680 Tarnowskie Góry lub w najbliższej okolicy (np. do punktów sprzedaży detalicznej lub miejskich punktów zbiórki).

 

14. Informacje o utylizacji urządzeń elektrycznych, akumulatorków, baterii i żarówek energooszczędnych

Zgodnie z ustawą  o bateriach i akumulatorach, urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Rozporządzenie dotyczy wszystkich urządzeń zasilanych z sieci lub baterii - np. sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, narzędzi, elektroniki użytkowej. Świetlówki, żarówki energooszczędne i żarówki LED.
Urządzenia elektryczne można rozpoznać po przekreślonym pojemniku na odpady. Zużyte urządzenia elektryczne można bezpłatnie oddać w jednym z miejskich punktów zbiórki.
Zgodnie z ustawą o bateriach, baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Baterie i akumulatory stosowane w urządzeniach należy wyjąć i zwrócić osobno przed utylizacją.
Baterie i akumulatory są również oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na odpady.
Po zużyciu baterii można je zwrócić na adres KiK Textil Sp. z o.o. ul. Zagórska 189, 42-680 Tarnowskie Góry lub w najbliższej okolicy (np. do punktów sprzedaży detalicznej lub miejskich punktów zbiórki).

Ustawa o wprowadzaniu na rynek, zwrocie i przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

15. Zawiadomienie na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich

W przypadku sporów Komisja Europejska oferuje platformę internetową służącą do rozwiązywania sporów online (platforma ODR). Do tej platformy OS można przejść za pośrednictwem następującego łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Pomoc taką oferuje również w Polsce UOKiK: https://www.polubowne.uokik.gov.pl/jak-skorzystac,2,pl.htmlhttp://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=119878. 

 

16. Zawiadomienie zgodnie z ustawą o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich

KiK nie chce i nie ma obowiązku uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

 

 

Regulacje prawne

Newsletter

Zapisz się do Newsletter

Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE